STANOVIŠTNÍ OKRUHY (LEBENSBEREICHE) DLE HANSE A SIEBRA

Jedná se o kategorie, charakterizující přirozené prostředí výskytu trvalek, z čehož lze následně odvodit, v jakých podmínkách bude trvalka nejlépe prosperovat. 

 

 

G – les (Gehölz)  

Tento stanovištní okruh představuje zapojený porost listnatých dřevin – les, z čehož vyplývají specifické podmínky. Půda je v důsledku rozkladu opadaných listů velmi humózní, zachycení vody korunami stromů je nejslabší na jaře. V tomto období jsou nejpříznivější také světelné podmínky. Z těchto důvodů jsou pro bylinné patro lesního porostu typické tzv. jarní efemery – tedy rostliny kvetoucí časně zjara, kdy mají dostatek vláhy i světla a s olisťováním stromů postupně zatahují. Charakteristická je i výrazná kořenová konkurence mezi kořeny trvalek a stromů. 

Rozlišujeme tři podkategorie:

G1 – suchá půda, 

G2 – čerstvá, svěží půda, 

G3 – vlhká půda.

Ve výsadbách, ve kterých jsou uplatňované tzv. podrostové trvalky, je důležité zajistit především vhodné půdní podmínky – především dostatkem humusu -a neodstraňovat spadané listí. Množství zálivky závisí na dané podkategorii. Rostliny lze případně na jaře mulčovat kompostem nebo částečně zetlelým listím. 

Zástupci: téměř všechny druhy kapradin, Aruncus, Astilbe, Omphalodes verna, Anemone sylvestris aj. 

 

 

GR – okraj lesa (Gehölzrand)  

Jedná se lokality, kde les přechází v rozvolněné porosty stromových a keřových skupin. Charakteristické je menší zachycování srážek korunami stromů. Půda je stále velmi humózní. Světelné a teplotní podmínky jsou závislé na expozici konkrétní lokality (např. jižní expozice bude oproti severní výrazně světlejší a teplejší) a hustotě porostu. Zastínění je závislé na denní době – tzv. bloudivý stín. Výrazná je, stejně jako v lese, silná kořenová konkurence. 

Rozlišujeme tři podkategorie: 

GR1 – sušší půda v polostínu (J, JZ) – Cyclamen či některé druhy rodu Carex (C. montana) aj.,

GR2 – čerstvá půda v polostínu (V, Z) – Geranium, Astilbe, Vinca, Anemone nemorosa, Convalaria, Carex morowii aj.,

GR3 – vlhká půda v polostínu (S, SV) – Primula denticutata, Ajuga, Rodgersia aj.

 

V zahradě se jedná zejména o výsadby podél budov a živých plotů. I zde je opět nezbytné zajistit dostatečně humózní půdu, tzn. zapracovat do zeminy kompost a neodstraňovat spadané listí. Důležité je akceptovat tepelné a světelné nároky rostlin, vyplývající z expozice přirozeného výskytu – viz podkategorie.  

Další zástupci: Aconitum, Digitalis, Aquilegia, Dicentra, Astrantia major a další. 

 

 

FR – otevřené plochy (Freiflächen) 

Toto stanoviště charakterizují volné nechráněné plochy bez přítomnosti stromového patra, z čehož vyplývá eliminace kořenové konkurence s kořeny stromů, absence zadržení srážek jejich korunami. Plochy jsou plně osluněné. Konkrétní stanovištní podmínky lokalit se mohou výrazně lišit v závislosti na vláhových poměrech často odvislých od sklonu terénu. Z výše uvedených důvodů je značně proměnlivá také půdní struktura, jejíž společným znakem je absence humusu vzniklého rozkladem spadaného listí. Do tohoto okruhu můžeme zařadit vřesoviště, stepní i luční společenstva, prérie či zamokřené plochy. 

I zde rozlišujeme tři podkategorie, odvozené od polohy a půdní vlhkosti: 

FR1 – suchá půda, nejčastěji na svazích s rychlým odtokem vody – Centaurea, Nepeta, Salvia, Sedum aj. 

FR2 – čerstvá půda na svazích s menším sklonem/roviny s propustnou půdou – Salvia nemorosa, Deschampsia, Lupinus, Geranium himalayense, Achillea filipendulina aj. 

FR3 – vlhká půda na rovinách s vysokou hladinou spodní vody/jílovité, špatně propustné půdy – Eupatorium purpureum, Iris sibirica, Alchemilla, Persicaria aj.  

Jedná se o výsadby na volném otevřeném prostoru mimo stromové patro – smíšené trvalkové záhony bez pravidelné zálivky a přihnojování či extenzivní rabata. Stanovištní podmínky výsadeb se liší dle jednotlivých podkategorií přirozeného výskytu použitých rostlin, společným znakem je méně humózní půda a absence listového mulče. 

 

 

FS – Skalní step (Fels-Steppen) 

Otevřené plochy s propustnou, vápnitou, výživnou a výhřevnou půdou. Vegetační vrstva je tenká.

Rostliny použité ve výsadbách tohoto typu jsou citlivé na vysokou či dlouhotrvající půdní vlhkost. Nejvhodnějším substrátem je proto štěrk. 

Zástupci: Lavandula, Thymus, Rosmarinus aj. 

 

 

SH – step (Steppenheide) 

Opět se jedná o výhřevná stanoviště s vápnitou, dobře propustnou a velmi výživnou půdou. Mocnost vegetační vrstvy je však větší. 

Výsadbám neprospívá vysoká půdní vláha, proto je důležité zajistit dobře propustný substrát. V opačném případě rostliny vyhnívají. 

Zástupci: Linum, Stipa, Briza, Disctamnus, Origanum aj. 

 

 

H – vřesoviště (Heide)  

Stanoviště s chudou, písčitou a kyselou půdou. 

Většina rostlin snese i půdu neutrální. Důležitá je absence humusu a zajištění dobré propustnosti půdního substrátu. 

Zástupci: Sedum acre, Dianthus deltoides, Thymus serpyllum, Molinia aj. 

 

 

SF – skalní štěrbiny (Steinfugen)   

Jedná se o lokality, pro které je charakteristický velmi omezený objem substrátu, tvořeného skeletem, případně malým množstvím zetlelých listů, které do štěrbin propadly. Světelné, teplotní i vlhkostí podmínky úzce souvisí s expozicí skalních stěn. 

Dle expozice rozlišujeme tři podkategorie: 

SF1 – jižní teplé a slunné stěny se suchou půdou – Alyssum saxatile, Veronica prostrata aj., 

SF2 – východní, západní příp. i severní stěny, které nejsou plně osluněné a stéká po nich voda, půda je čerstvá – Armeria juniperifolia aj., 

SF3 – severní vlhké stěny s vlhkou půdou, často zcela bez slunečního osvětlení a nízkými teplotami – Cymbalaria muralis, Phyllitis scolopendrium aj.  

V zahradě se jedná především o zídky. Použité rostliny jsou zvyklé na nedostatek vláhy a živin. Velmi často sem můžeme použít klasické xerofyty, jako Sedum album, Thymus pulegioides aj. Je však nutné akceptovat nároky použitých rostlin na světlo a vlhkost. 

 

 

M – skalní kamenité rohože (Matten) 

Suťovitá pole s omezenou vrstvou substrátu, slunného až polostinného charakteru. 

Dle půdní vlhkosti rozlišujeme tři podkategorie: 

M1 – suchá půda,

M2 – čerstvá půda, 

M3 – vlhká půda. 

Výsadbám je nutné zajistit velmi dobře propustnou půdu s vysokým podílem skeletu – nejčastěji štěrku. Množství zálivky se pak liší dle jednotlivých podkategorií, ale obecně lze tvrdit, že většina rostlin z tohoto stanovištního okruhu je xerofytního charakteru. 

Zástupci: Arabis caucasica, Saxifraga trifurcata, Anemone narcissiflora, Crocus tommasinianus aj. 

 

 

A – alpinum (Alpinum) 

Přirozeně se jedná o vysokohorské lokality kamenitých strání, kde výrazně kvetoucí rostliny osidlují kamenné spáry či mezery mezi kameny. V letních měsících jsou tato stanoviště vystavena přímému slunci, proto většina rostlin kvete v jarním období, kdy mají k dispozici dostatek srážek. Půda je výrazně skeletnatá a chudá na živiny.  

Většina rostlin z tohoto okruhu se používá do skalek a suchých zídek. Výsadbám škodí nepropustná půda a suchý úpal. 

Zástupci: Armeria, Lewisia, Saxifraga, Gentiana aj. 

 

 

B – záhony (Beet)  

Stanoviště s vysokým obsahem humusu a živin v půdě, což je zajišťováno pravidelným přihnojováním. Půda je dobře propustná, vlhká a kyprá. Charakteristické je plné oslunění a velká mocnost vegetační vrstvy. 

Zástupci: Phlox paniculata, Leucantheum, Monarda, Aster aj. 

 

 

WR – okraje vodních ploch (Wasserrand)

Typickým příkladem tohoto stanovištního okruhu jsou okraje rybníků, řek a potoků, s vysokou hladinou spodní vody. Charakteristickým znakem je nedostatek kyslíku. Míra oslunění se liší dle přítomnosti dřevin. 

Rozlišujeme dvě podkategorie: 

WR1 – bažinná zóna, nacházející se na vnějších okrajích vodních ploch, půdní vlhkost je proměnlivá, ávislá na kolísající hladině spodní vody – Calla palustris, Typha minima aj. 

WR2 – zóna rákosí s trvale zamokřenou půdou či mělkou vodou – Phragmites australis, Typha latifolia aj. 

Jedná se o velmi specifické výsadby, zpravila v okolí zahradních jezírek. Důležité je dodržení nároků použitých rostlin na půdní vlhkost, aby neusychaly nebo naopak neuhnívaly. 


 

W – vodní plochy (Wasser)  

Jezírka a voní nádrže o různé velikosti, hloubce a mocnosti substrátu. Osvětlení je proměnlivé v závislosti na přítomnosti stínících objektů.  

Rozlišujeme tři podkategorie: 

W1 – rostliny koření v půdě a vyrůstají nad hladinu – Nymphaea 

W2 – rostliny v půdě nekořenící, plovoucí na hladině – Urticularia vulgaris, Lemna minor 

W3 – rostliny rostoucí nad hladinou – Elodea canadensis.  

Způsoby založení a péče o výsadby se liší dle jednotlivých kategorií.